الکترونیکي کتابتون

د ډېر ښو علمي مقالو، څیړنو او کتابونو د لټون لپاره دا پتې کلیک کړئ

:د لوړو زده کړو وزارت د الکترونيکي زده کړو اړوند سایټونه

د افغان ایکس رسمي صفحه

د کار موندني مهارتونه (MSST)

د افغان ایکس کورسونه

د هندوستان ملي ډیجیټلي کتابتون(NDLI)

د ایډیکس پورټال

افغانستان پورټال (SWAYAM) د

د 285000جلده درسي کتابونو پورټال

الکترونیکي اوزشي صوتي کلیپونه

د عالي ریاضیاتو اړوند د کابل پولی تخنیک پوهنتون استاد پوهاند مرزا محمد مرزا ویډیویې لکچرنوټونه

د علمي مقالو مهمې سرچینې
ieeexplore.ieee.org
acm.org
link.springer.com
wiley.com
sciencedirect.com
acs.org
aiaa.org
aip.org
ajpe.org
aps.org
ascelibrary.org
asm.org
asme.org
bioone.org
birpublications.org
bmj.com
emeraldinsight.com
geoscienceworld.org
icevirtuallibrary.com
informahealthcare.com
informs.org
ingentaconnect.com
iop.org
jamanetwork.com
joponline.org
jstor.org
mitpressjournals.org
nature.com
nrcresearchpress.com
oxfordjournals.org
royalsocietypublishing.org
rsc.org
rubberchemtechnol.org
sagepub.com
scientific.net
spiedigitallibrary.org
springermaterials.com
tandfonline.com

theiet.org

د کتابونو وړیا کښته کول
www.ketabnak.com
www.urbanity.ir
www.98ia.com
www.takbook.com
www.irpdf.com
www.parsbook.org
www.irebooks.com
www.farsibooks.ir
www.ketabesabz.com
www.readbook.ir

مهم علمي سایټونه
www.digitallibraryplus.com
www.daneshyar.net

معلوماتي بانکونه
www.umi.com/pqdauto
www.search.ebscohost.com
www.sciencedirect.com
www.emeraldinsight.com
www.online.sagepub.com
www.springerlink.com
www.scopus.com
http://apps.isiknowledge.com
www.anjoman.urbanity.ir

بهرنۍ او کورنۍ مقالې
www.irandoc.ac.ir
www.urbanity.ir
www.umi.com/pgdauto
www.mhrn.net
www.theses.org

فارسي مقالې
www.urbanity.ir
www.shahrsaz.ir
www.magiran.com
www.civilica.com
www.sid.ir

د امریکا، انګلستان او ایران ملي کتابتونونه

www.nlai.ir
www.loc.gov
www.bl.uk

د زده کړې او ارواپوهنې مالوماتو ته وړیا لاسرسی

http://eric.ed.gov

د هیوادونو عمومي مالومات
www.worldatlas.com

اسلامي ډیټابس
www.seraj.ir

وړیا کتابتون او معلوماتي مقالې
www.infolibrarian.com

د ۱۹۹۸ کال راهیسي د مقالو خوندیزونه
www.findarticles.com

برېښایي کتابتون
www.digital.library.upenn.edu/books

د فارسي کمپیوټر او معلومات
www.srco.ir

وړیا پر لیکه پوهنځی
www.wikipedia.org

د بریټانیا دایره المعارف
‏www.brit

:اویا پوهنتون
https://etd.ohiolink.edu/ap:1:100766165341125
‏florida:
http://etd.lib.fsu.edu/ETD-db/

د ۲۴ هیوادونو څخه، ۴۳۵ د پوهنتونونو د بشپړې لړۍ متن ته لاسرسی
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

د کالفرنیا پوهنتون مقالو ته وړیا لاسرسی
http://escholarship.org/

د بانک پاڼو ته وړیا لاسرسی
پوهنتونTENNESSEE
http://www.lib.utk.edu:90/cgi-perl/dbBro…i?help=148

پوره ۱،۵۵۰،۶۳۲ مقالو ته وړیا لاسرسی
اکاډمیک
http://www.oalib.com/

د ناتینګهام پوهنتون علمي مقالو ته لاسرسی
http://etheses.nottingham.ac.uk/

کتابونو او ژورنالونو ته وړیا لاسرسی
In Tech
http://www.intechopen.com/

پوهنتون علمي مقالو ته لاسرسی McGill
http://digitool.library.mcgill.ca/R

د اسټنفورډ پوهنتون علمي مقالو او ۱۷۵۳ ژورنالونو ته لاسرسی
http://highwire.stanford.edu/

‏Directory of Open Access Journals
http://www.doaj.org/

Telegram.me/Arava