الکترونیکي کتابتون

د ډېر ښو علمي مقالو، څیړنو او کتابونو د لټون لپاره دا پتې کلیک کړئ

د علمي مقالو مهمې سرچینې
‏1. ieeexplore.ieee.org
‏2. acm.org
‏3. link.springer.com
‏4. wiley.com
‏5. sciencedirect.com
‏6. acs.org
‏7. aiaa.org
‏8. aip.org
‏9. ajpe.org
‏10. aps.org
‏11. ascelibrary.org
‏12. asm.org
‏13. asme.org
‏14. bioone.org
‏15. birpublications.org
‏16. bmj.com
‏18. emeraldinsight.com
‏19. geoscienceworld.org
‏20. icevirtuallibrary.com
‏21. informahealthcare.com
‏22. informs.org
‏23. ingentaconnect.com
‏24. iop.org
‏25. jamanetwork.com
‏26. joponline.org
‏27. jstor.org
‏28. mitpressjournals.org
‏29. nature.com
‏30. nrcresearchpress.com
‏31. oxfordjournals.org
‏32. royalsocietypublishing.org
‏33. rsc.org
‏34. rubberchemtechnol.org
‏35. sagepub.com
‏36. scientific.net
‏37. spiedigitallibrary.org
‏38. springermaterials.com
‏39. tandfonline.com
‏40. theiet.org

د کتابونو وړیا کښته کول
www.ketabnak.com
www.urbanity.ir
www.98ia.com
www.takbook.com
www.irpdf.com
www.parsbook.org
www.irebooks.com
www.farsibooks.ir
www.ketabesabz.com
www.readbook.ir

مهم علمي سایټونه
www.digitallibraryplus.com
www.daneshyar.net

معلوماتي بانکونه
www.umi.com/pqdauto
www.search.ebscohost.com
www.sciencedirect.com
www.emeraldinsight.com
www.online.sagepub.com
www.springerlink.com
www.scopus.com
http://apps.isiknowledge.com
www.anjoman.urbanity.ir

بهرنۍ او کورنۍ مقالې
www.irandoc.ac.ir
www.urbanity.ir
www.umi.com/pgdauto
www.mhrn.net
www.theses.org

فارسي مقالې
www.urbanity.ir
www.shahrsaz.ir
www.magiran.com
www.civilica.com
www.sid.ir

د امریکا، انګلستان او ایران ملي کتابتونونه

www.nlai.ir
www.loc.gov
www.bl.uk

د زده کړې او ارواپوهنې مالوماتو ته وړیا لاسرسی

http://eric.ed.gov

د هیوادونو عمومي مالومات
www.worldatlas.com

اسلامي ډیټابس
www.seraj.ir

وړیا کتابتون او معلوماتي مقالې
www.infolibrarian.com

د ۱۹۹۸ کال راهیسي د مقالو خوندیزونه
www.findarticles.com

برېښایي کتابتون
www.digital.library.upenn.edu/books

د فارسي کمپیوټر او معلومات
www.srco.ir

وړیا پر لیکه پوهنځی
www.wikipedia.org

د بریټانیا دایره المعارف
‏www.brit

:اویا پوهنتون
https://etd.ohiolink.edu/ap:1:100766165341125
‏florida:
http://etd.lib.fsu.edu/ETD-db/

د ۲۴ هیوادونو څخه، ۴۳۵ د پوهنتونونو د بشپړې لړۍ متن ته لاسرسی
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

د کالفرنیا پوهنتون مقالو ته وړیا لاسرسی
http://escholarship.org/

د بانک پاڼو ته وړیا لاسرسی
پوهنتونTENNESSEE
http://www.lib.utk.edu:90/cgi-perl/dbBro…i?help=148

پوره ۱،۵۵۰،۶۳۲ مقالو ته وړیا لاسرسی
اکاډمیک
http://www.oalib.com/

د ناتینګهام پوهنتون علمي مقالو ته لاسرسی
http://etheses.nottingham.ac.uk/

کتابونو او ژورنالونو ته وړیا لاسرسی
In Tech
http://www.intechopen.com/

پوهنتون علمي مقالو ته لاسرسی McGill
http://digitool.library.mcgill.ca/R

د اسټنفورډ پوهنتون علمي مقالو او ۱۷۵۳ ژورنالونو ته لاسرسی
http://highwire.stanford.edu/

‏Directory of Open Access Journals
http://www.doaj.org/

Telegram.me/Arava