سیول

د سیول څانګي لرلید

د انجنیری پوهنځی سیول څانګه هڅه کوي یو داسي د پوهي بنسټ واوسي چي د لوړي تخنیکي وړتیا لرونکي سیول انجنیران ټولني ته وړاندي کړي، چي د ټولني اوسنيو او راتلونکو ننګونو ته غوره حل لاره پیدا کړي

موخه

په انجنیري مسایلو کي د ټولني او وګړو د پرمختګ پروړاندي پرتو ستونزو ته یو مسلکي حل لاره لټول

کوچنۍ موخي

د وخت اړتیاوو ته په کتلو سره غوره څیړني تر سره کول

ټولني او ملیت ته داسي مسلکي کدرونه وړاندي کول، ترڅو دوی ته مسلکي لارښوونه وکړي

د صنعت او ټولنیزو ستونزو د حل لپاره د څیړنيزو کړنو ترسره کول

د صنعتي چارو په هکله ښه پوهاوي درلودل، تر څو د صنعت پایلي د ټولني د ستونزو د حل جوګه وګرځي